Faktury, rachunki
i dowody sprzadaży


Druki ksiegowe, kasowe, bankowe

Druki magazynowe

Druki medyczne

Druki kadrowe

Ewidencje

Biblioteka

Taśmy do metkownic

Etykiety

Koperty utajnione

Składanka komuputerowa

Papiery ksero

Artykuły kreatywne

Rejestracja

Jak zamawiać

Regulamin

2016-04-22 09:28:59


Pragniemy poinformowaæ, ¿e wzbogacili¶my nasz± ofertê etykiet o nowe kolory. Obecnie posiadamy ju¿ 12 rodzajów kolorowych etykiet samoprzylepnych * ¿ó³ta * ¿ó³ta fluo * zielona * zielona fluo * czerwona *czerwona fluo * pomarañczowa fluo * niebieska * ciemnoniebieska * ciemnoczerwona * ciemnozielony * ró¿owy fluo. Zapraszamy do kontaktu z dzia³em handlowym.

2016-04-07 13:43:50


Uwaga! Zapraszamy do skorzystania z naszej kompleksowej obs³ugi kopertowania, obejmuj±cej personalizacjê, wydruk, zakopertowanie i dostarczenie korespondencji do odbiorcy. Zapewniamy monitoring przekazu.

2016-03-23 12:38:15


Szanowni Klienci! W zwi±zku z wprowadzeniem Programu Rodzina 500 +, rozszerzyli¶my nasz± ofertê o wniosek dt. ustalenia prawa do ¶wiadczenia wychowawczego. Oferujemy: za³±cznik nr 1 w formacie A3, za³±cznik nr 2 w formacie A4 oraz za³±czniki nr 3 i 4 w formacie A5. Zapraszamy do wspó³pracy!

2016-03-22 13:11:16


Szanowni Pañstwo! Z przyjemno¶ci± informujemy, ¿e wprowadzili¶my do oferty ARTYKU£Y KREATYWNE takie jak kolorowanki edukacyjne, puzzle malowanki, paski do quillingu, papier do origami, bloki techniczne oraz szkicowniki artystyczne. Na ¿yczenia klientów wy¶lemy katalog tych produktów. Zapraszamy do zakupów.

2016-03-22 13:16:27


Szanowni klienci. Informujemy, ¿e posiadamy w naszej ofercie druki Zwrotne Potwierdzenie Odbioru A6 2 ta¶my: KPA oraz ORDYNACJA. Wszystkich zainteresowanych zakupem tego typu asortymentu prosimy o kontakt z dzia³em handlowym, tel. 042 689 23 51, -52, -53, -60, -61.

2015-02-25 12:21:00


Szanowni Klienci Posiadamy ju¿ w sprzeda¿y nowe WNIOSKI O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO A4, FORMULARZE ODBIORU DOWODU OSOBISTEGO, FORMULARZE ZG£OSZENIA UTRATY DOWODU OSOBISTEGO, oraz ZA¦WIADCZENIA O UTRACIE LUB USZKODZENIU DOWODU. W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapraszamy do Dzia³u Handlowego oraz Dzia³u Sprzeda¿y

2014-02-06 08:59:43


Zapraszamy do zakupu PAPIERU DO NAPRASOWANEK NA TEKSTYLIA CIEMNE I JASNE. Z pomoc± tego papieru transferowego mo¿na zaprojektowaæ wyj±tkowe ubrania lub przygotowaæ indywidualne przezenty zadrukowuj±c papier w drukarkach wg prywatnych upodobañ a potem przenosz±c wzór na tkaniny za pomoc± gor±cego ¿elazka. Za³±czona instrukcja obs³ugi u³atwi przygotowanie nadruków. Papier przeznaczony jest DO DRUKAREK ATRAMENTOWYCH

2014-01-30 12:16:17


Informujemy Szanownych Klientów, ¿e posiadamy w sprzeda¿y nowe FAKTURY DLA PODATNIKÓW ZWOLNIONYCH Z PODATKU VAT (index 861), oraz FAKTURY DLA CZYNNO¦CI ZWOLNIONYCH Z POD. VAT (index 862). Zapraszamy do zakupów.

2014-01-24 14:52:56


PRZYPOMINAMY, ¯E CENY ZAMIESZCZONE W NASZEJ OFERCIE DOTYCZ¡ TYLKO SPRZEDA¯Y HURTOWEJ. W celu uzgodnienia warunków handlowych prosimy o kontakt z dzia³em handlowym.

2011-09-26 14:32:59


Informujemy, ¿e od 1 pa¼dziernika 2011 r. posiadamy w swojej ofercie handlowej sk³adankê komputerow± w nastêpuj±cym asortymencie: 1+0, 1+1, 1+2. Zapraszamy do dzia³u handlowego 42 689 23 50, -51, -52, -53

2011-03-17 09:41:42


Ze wzglêdu na szereg zapytañ naszych Klientów pragniemy poinformowaæ, ¿e wzbogacamy ofertê etykiet o etykietê samoprzylepn± z FOLII WYSOKOKRYSTALICZNEJ, PRZE¬ROCZYSTEJ DO ZADRUKU LASEROWEGO, oraz etykietê samoprzylepn± Z KLEJEM £ATWOUSUWALNYM. W celu ustalenia warunków sprzeda¿y prosimy o kontakt z opiekunami handlowymi pod numerami tel. 42 689 23 51, -52, -53

2010-04-20 09:02:27


Informujemy, ¿e posiadamy w ofercie sprzeda¿y KOSTKI OFFSETOWE DZIESIÊCIOKOLOROWE 8,5 X 8,5 - SPIRALNE I PROSTE. Zapraszamy równie¿ do zakupu wysokiej jako¶ci kolorowego papieru kserograficznego 80 g/m2. Zainteresowanych prosimy o kontakt z dzia³em handlowym (42) 689 23 51,-52,-53.

2009-06-22 12:51:17


Z prawdziw± satysfakcj± informujemy, ¿e z dniem 01.06.2009 r. rozpoczêli¶my produkcjê nowego asortymentu: 1. KOPERTY UTAJNIONE - STANDARDOWE ORAZ Z NADRUKIEM FIRMOWYM 2. SK£ADANKA KOMPUTEROWA Z NADRUKIEM FIRMOWYM Wszystkich zainteresowanych Pañstwa prosimy o kontakt z dzia³em handlowym pod numerem telefonów (042) 689 23 51, -52, -53, -54

2009-03-12 09:47:27


Informujemy, ¿e w 2009 r. wprowadzili¶my innowacyjn± technikê poddruku etykiet samoprzylepnych A4. Umo¿liwia to identyfikacjê produktu i daje gwarancjê jego jako¶ci. Jednocze¶nie proponujemy Pañstwu nowy produkt EMEKO - etykiety POPULARNE A4. Ceny i dostêpne formaty zamieszczone s± w cenniku.

2009-03-12 09:27:45


Mi³o nam donie¶æ, ¿e na prze³omie roku 2008/2009 hitem sprzeda¿owym okaza³y siê Polecenia Przelewu A4 do nadruku komputerowego oraz formularze (papiery firmowe, perforowane listy przewozowe A4 itp.). Wszystkich zainteresowanych zakupem tego typu asortymentu prosimy o kontakt z dzia³em handlowym, tel. 042 689 23 51, -52, -53, -54.

  Piątek, 19.07.2024r.
o firmie warunki współpracy kontakt aktualności strona główna